PRIVACYVERKLARING BOULEVARD 14

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring BOULEVARD 14 is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door [Move | House of Mobility BV formele naam /handelsnaam plaatselijke rechtspersoon] (“BOULEVARD 14”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van BOULEVARD 14 en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

BOULEVARD 14 is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en website van BOULEVARD 14.

BOULEVARD 14 maakt deel uit van Vermaatgroep en diens verbonden ondernemingen. BOULEVARD 14 en Vermaatgroep zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.


Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. 

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van BOULEVARD 14 in overeenstemming met jouw keuzes;
2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
3. je aankoop van merkproducten van BOULEVARD 14 te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
4. je account bij BOULEVARD 14 te verwerken;
5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en BOULEVARD 14 merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
8. het bieden van diensten op het internet;
9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verzamelen de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:

• Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, BOULEVARD 14 producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van BOULEVARD 14producten etc.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
Abonneren nieuwsbrief – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Contactformulier van onze klantenservice – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang


BOULEVARD 14 account aanmaken – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Toestemming, gerechtvaardigd belang of uitvoering van een overeenkomst


Merkproduct van BOULEVARD 14 te registreren – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang


BOULEVARD 14 producten kopen via de website – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang


Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang


Bezoek aan onze websites (cookies) – Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid BOULEVARD 14 voor verdere details De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang


Inloggen via sociale media op onze websites –
NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account. De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Gebruik van de app – De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 14 Toestemming of gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar communicatie@vermaatgroep.nl.


Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?
Je dient ervan bewust te zijn dat BOULEVARD 14 deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen.


BOULEVARD 14 kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens BOULEVARD 14 en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. BOULEVARD 14 kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. BOULEVARD 14 vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. BOULEVARD 14 zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.


BOULEVARD 14 of Vermaatgroep kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan BOULEVARD 14 gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.
We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.


Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
BOULEVARD 14 zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.


Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat BOULEVARD 14 passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via privacy@vermaatgroep.nl.


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.
Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:
• De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).
• Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
• Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).
Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van BOULEVARD 14 voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via privacy@vermaatgroep.nl of door een verzoek te sturen per post aan het adres: Produktieweg 1, 3401 MG Ijsselstein, Nederland. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar privacy@vermaatgroep.nl.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd op 5 augustus 2019 voor het laatst aangepast.

Contact

Routebeschrijving

OV: Vanaf Station Bijlmer Arena loopt je direct tegen ons restaurant aan.

Auto: Parkeren kan in diverse garages in de omgeving. De dichtstbijzijnde garage is P6 (direct onder Pathé Arena). P1 bevindt zich onder de Johan Cruijff ArenA, P9 bij het Courtyard by Marriott hotel, P4 en P5 bevinden zich onder Woonmall Villa Arena.

 ArenA Boulevard 598    |     1101 DS Amsterdam    |     020 365 11 59

Reserveren

Wil je bij ons reserveren of mocht je specifieke wensen hebben, neem gerust telefonisch contact met ons op.

LET OP – Mocht je tijdens een evenement komen dineren, dan serveren wij alleen gerechten van onze evenementenkaart. Bij Boulevard Fourteen is het helaas niet mogelijk om met een concert of wedstrijd te reserveren. Je kunt dan bij ons binnenlopen voor een tafel. Mocht je willen reserveren dan kun je terecht bij Absolute Taste (5 minuten lopen).

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 01.00 uur
Zaterdag – zondag 11:00 – 01.00 uur

*Sluitingstijden zijn onder voorbehoud en kunnen dus per avond afwijken.

Kijk ook eens bij

Wist je dat Boulevard Fourteen tot een groep restaurants en evenementenlocaties in Amsterdam behoort? Ideaal om bijvoorbeeld een hapje te eten voorafgaand aan je bezoek aan een concert, voetbalwedstrijd of als je iets met een groep vrienden te vieren hebt!

Op de ArenA Boulevard kan je voor een lekker biertje terecht bij de Grolsch PUB (alleen geopend met voetbalwedstrijden of grote evenementen) en bij Grand Café 3&20 kan je terecht voor een lunch tijdens het winkelen in Woonmall Villa Arena of overdag met een zakelijke meeting of voor diner tijdens evenementen.